Linker:
Nelfo Garanti
Her er noen linker til noen av våre forhandlere og partnere. Klikk på linkene, eller bildene nedenfor.
 
www.sikringen.no
www.nelfo.no
www.elfagopplaering.no

 

Sikringen
 
Nelfo Garanti -Klikk på bildet for å lese nelfo's Garantiordning
 
Nelfo-Registrert
 
Elfagopplæringa
 

 

 
Nelfo :: Garanti
 

NELFO innførte fra 1. juli 2006 en ny garantiordning for medlemsbedriftenes forbrukerkunder. Den skal sikre at kundene får levert forskriftsmessige tekniske installasjoner i henhold til avtalte oppdrag. NELFO har etablert egne rutiner som skal sikre at ordningen fungerer etter oppskriften.

Dette er en ordning som vil sikre kvaliteten i el- og ekomanleggene og den vil styrke servicen overfor forbrukerkundene.
Når kunden påpeker forskriftsmessige feil i  el- og ekominstallasjoner, skal disse feilene normalt rettes opp av utførende virksomhet så raskt som mulig.
Dersom dette ikke skjer kan kunden sende en klage inn til NELFOs garantiordning. Vi vil prioritere dette som hastesaker i NELFO.

Hva gjør kundene dersom de får installert et  el- og ekomanlegg som ikke tilfredsstiller forskriftens krav?

Hvis ikke installatøren retter feilene som er påvist, kan kunden sende en klage til NELFO. Klagen må være dokumentert av kvalifisert personell hvor det anskueliggjøres at forholdet er forsøkt løst mellom kunden og installatøren.

Med kvalifisert personale menes representanter for det lokale el-tilsynet (DLE),
Post- og teletilsynet (PT), godkjent eltakstkonsulent, rådgivende ingeniører m.v som har særlig kompetanse innenfor det området installasjonene omfatter.

Når dette er avklart etablerer sekretariatet en klagesak som forberedes for videre behandling i NELFOs Serviceutvalg. Har kunden rett pålegger NELFO den aktuelle installatøren å rette opp feilen i el-anlegget Dersom dette ikke blir gjort, vil feilen bli rettet ved hjelp av en annen NELFO-bedrift.

Anlegg med feil bør repareres eller oppgraderes straks formalitetene er avklart, men garantien er begrenset oppad til 1 ½ G pr. oppdrag, dvs. om lag kr 105 000 med dagens nivå. G er tilsvarende folketrygdens grunnbeløp til enhver tid. Garantien gjelder vanlige forbrukskunder, dvs.  el- og ekomanlegg i bolighus, leiligheter og lignende.

Klager sendes:
NELFO
Postboks 5467 Majorstua
0305 Oslo

Merkes ”Garantisak”
Eventuelle henvendelser om ordningen kan rettes til NELFO v /Terje Hanssen.

>>kilde
SIWE Elektro A/S | Postboks 885 | 9488 HARSTAD | Tlf: 77 05 99 00